foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Ласкаво просимо на сайт Запорізької гімназії №81.

Положення про учнівське самоврядування в комунальному закладі освіти

«Загальноосвітня школа №81» Запорізької міської ради

1.Загальні положення.

1.Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів,мета якого – сформувати дітях почуття господаря школи,класу,вміння співпрацювати на принципах партнерства,гласності,демократизму. Це – педагогічно доцільний спосіб організації життя учнівського колективу,який дає змогу включити кожного вихованця до активної участі в житті освітнього закладу,стимулює його ініціативу і творчість в вирішенні всіх питань,які стоять перед учнями. Вихованцям надають широкі права через виконавчі структури самоуправління: активно впливати на успішність та поведінку учнів,забезпечувати належний порядок в спальних кімнатах,класах,їдальні,спортивному,актовому залах,в інших приміщеннях,а також на подвір’ї школи,організовувати змістовний відпочинок.

2.Основні завдання учнівського самоврядування: -забезпечення і захист прав та інтересів учнів; -забезпечення виконання учнями своїх обов’язків; -сприяння навчальній та творчій діяльності учнів.

2.Організаційні засади самоврядування.

1.Найвищим органом учнівського самоврядування в школі є Кабінет міністрів

2. Кабінет міністрів обирається на навчальний рік.

3.До Кабінету міністрів обираються учні 5-11 класів(1-3 учні з кожного класу)

4. Кабінет міністрів обирається на загальношкільних зворах.

5.Президент визначається шляхом таємного голосування; прем’єр-міністр обирається членами Кабінету міністрів

6.Засідання Кабінету міністрів очолює Президент,на випадок його відсутності - прем’єр-міністр.

7. Кабінет міністрів організовує роботу самоврядування за напрямками ,яких визначено шість: навчання та дисципліна,санітарно-господарча робота,спортивно-оздоровча робота,преса та радіомовлення,робота з молодшими школярами,дозвілля.

8. Функціональні обов’язки кожного міністерства розробляються і затверджуються Кабінетом міністрів.

9.Роботу кожного напрямку очолює відповідне міністерство: - Міністерство освіти, - Міністерство культури - Міністерство спорту та здоров’я - Міністерство друку і інформації - Міністерство праці - Міністерство внутрішніх справ

10. На чолі міністерства стоїть міністр,який призначається президентом з числа членів парламенту.

11. Міністр призначає радників з числа учнів 5-11 класів (по 2 учні)

12. Кабінет міністрів два рази на місяць заслуховує міністерства про проведену роботу,визначає їх головні завдання на наступний період,підводить проміжні підсумки. Звітує на зборах міністр.

12.1 В кінці півріччя проводяться загальні звітньо-підсумкові збори учнів школи,на яких звітують президент і всі члени Кабінету міністрів

13. У роботі Кабінету міністрів можуть брати участь з правом голосу директор школи,його заступники,педагог-організатор,соціальний педагог.

14.Засідання Кабінету міністрів протоколюється,протоколи веде секретар,призначений Кабінетом міністрів.

3.Структура учнівського самоврядування

1.Учнівстке самоврядування має двоступеневу структуру – загальну і класну.

2.Законодавчим та виконавчим органом самоврядування є Кабінет міністрів до складу якого входять: - Президент - Прем’єр-міністр - Міністр освіти, - Міністр культури - Міністр спорту та здоров’я - Міністр друку і інформації - Міністр праці - Міністер внутрішніх справ

3. Кабінет міністрів підзвітний загальним зборам учнів.

4.Основні завдання кабінету міністрів учнівського самоврядування

1.Міністерство освіти. Головне завдання міністерства – допомогти вихованцям успішно вчитися,підтримувати належний порядок та дисципліну в школі. З цією метою міністерство: - Проводить систематичний аналіз успішності учнів,доводить результати аналізу до відома колективу школи на шкільних лінійках. - Організовує допомогу відстаючим учням,залучаючи до цієї роботи кращих учнів школи. - Контролює відвідування учнями навчальних занять,самопідготовок. - Організовує активну участь в шкільних ,районних, та обласних олімпіадах. - Виступає з ініціативою перед дирекцією школи про заохочення кращих учнів за зразкове відношення до навчання та досягнуті успіхи. -Готує пропозиції Кабінету міністрів,адміністрації школи щодо удосконалення самоврядування з цих питань. - Тісно співпрацює з іншими міністерствами з усіх загальних питань,може проводити спільні засідання по розгляду нагальних проблем.

2.Міністерство культури. Головне завдання міністерства: організувати цікавий і змістовний відпочинок учнів. З цією метою міністерство: -Керує проведенням культурно-массових справ, організацією шкільних і класних вечорів,свята народного та шкільного календаря,розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів. -Організовує оформлення школи та класних кімнат. - Несе відповідальність за утримання і підготовку програми художньої частини і програму дозвілля. -Встановлює зв’язки з кінотеатрами,клубами,будинками культури,будинками дітей та молоді,музеями. -Домовляється про проведення лекцій,вечорів,екскурсій,кінолекторії для учнів. - Вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності,ОТМ,проводять запис в гуртки.Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності. - Організовує роботу бібліотечного активу.

3.Міністерство спорту та здоров’я. – організувати активну участь всіх вихованців у спортивному житті школи. З цією метою міністерство: - Організовує профілактичну та спортивну роботу в школі. - Залучає учнів до роботи спортивних секцій. - Організовує в школі роботу спортивних секцій,спортивні змагання . - Організовує фізкультурні перерви. - Слідкує за чистотою класних кімнат і всієї школи. - Проводить профілактичну роботу з питань здоров’я. - Пропагандує здоровий спосіб життя,веде боротьбу зі шкідливими звичками. - Заохочує учнів до гарячого харчування у шкільній їдальні. - Організовує роботу шкільної агітбригади.

4.Міністерство друку та інформації. Головне завдання міністерства : через стінну пресу постійно інформувати вихованців про життя школи. З цією метою міністерство: - Організовує роботу шкільного пресс-центру. Систематично випускає шкільну газету. - Проводить конкурси і тематичні виставки малюнків. - Залучає до роботи пресс-центру юнкорів з різних класів. - Правдиво і об’єктивно відображає шкільні події. - Проводить навчання юних кореспондентів і художників. - Проводить конкурси класних куточків і газет. - Продовжує вести літопис школи. - Допомагає в оформленні школи.

5. Міністерство праці. Головне завдання міністерства – створити і постійно підтримувати належні умови для всіх школярів. З цією метою міністерство: -Приймає активну участь в організації чергування по школі,інформує про хід та результати чергування на загально шкільних лінійках і зборах. - Разом з адміністрацією школи створює учнівські бригади по ремонту меблів та іншого інвентаря класів. - організовує активну участь всіх вихованців в озелененні території школи,насадженні квітів, догляд за ними. - організовує активну участь всіх вихованців у проведенні поточних ремонтів приміщень школи.

6.Міністерство внутрішніх справ. - Надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотримані учнями правил для учнів. - Призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку,відвідування учнями школи. - Виходить з пропозиціями на батьківський комітет,шкільний парламент з питань поведінки учнів. - Організовує випуск листівки «Блискавка»,» «Тривожний сигнал» тощо. Використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни.

Статут учнівського самоврядування "Аркобалено"

І. Загальні положення

1. Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України "Про освіту", "Про громадські організації", Статуту школи.

2. самоврядування пропагує дружні відносини та співпрацює з різними громадськими об`єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

ІІ. Мета і завдання шкільного органу самоврядування

1. Різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватись, самореалізуватись на благо собі, одноліткам, школі, власній родині, своїй малій батьківщині, народові України.

2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів школи.

3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

5. Прагнути узгодженості і балансу інтересів між учнями і дорослими.

ІІІ. Органи управління учнівського самоврядування Права і обов`язки

1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є Кабінет міністрів

2. Керівні функції учнівського самоврядування виконує засідання учнівського парламенту, яке проводиться 2 рази на місяць.

3. Виконавчим органом учнівського самоврядування є шкільний парламент, який обирається на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

4. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.

5. Президентом учнівського колективу може бути учень 9 - 11 класу, який обирається таємним голосуванням вчителів та учнів школи.

6. Форми діяльності центрів визначаються на засіданнях парламенту.

1. Шкільний парламент: - бере участь у складанні річного плану роботи школи; - координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності; - контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів; - приймає рішення з найважливіших питань життя школи у межах своєї компетентності; - вносить пропозиції адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та виховання; - бере участь в організації невідкладної допомоги відстаючим учням; - веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі; - проводить заходи з розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров`я, фізичного удосконалення, пропаганди здорового способу життя; - організовує роботу центрів, учнівських малих ініціативних груп, клубів тощо;

Основні напрями діяльності органів учнівського самоврядування

1. Міністерство «Освіти»:

- проводить роботу з вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання; - організовує консультаційну допомогу з предметів; - бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів; - контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників; - веде боротьбу з пропусками уроків; - залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами; - надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів; - бере участь у підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання); - збирає і систематизує матеріал-інформацію про стан успішності в кожному класі; - виховує культуру читання та бережливе ставлення до книги, підручника; - проводить бесіди, рейди-перевірки на краще збереження підручників.

2. Міністерство Внутрішніх справ:

- забезпечує захист прав та інтересів учнів; - організовує допомогу дітям-інвалідам та дітям з малозабезпечених сімей, дітям-сиротам; - контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час; - організовує чергування учнів по школі та під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку; - контролює та оцінює чергування по класах; - контролює дотримання учнями Статуту школи (Правил внутрішкільного розпорядку учнів); - контролює відвідування учнями школи; - надає допомогу педагогічному колективу у вивченні свідомої дисципліни, приймає участь у розробці законодавчих документів, правил поведінки в школі, стежить за їх виконанням; - організовує змагання за високу організованість класу, відсутність факторів порушення дисципліни, охорони громадського порядку, вміння ввічливо і старанно поводитись у школі, вдома, у колі друзів, за межами школи; - розглядає порушення різних правил, різні конфлікти; - виходить з пропозиціями на батьківський комітет, педраду, координаційну раду; - організовує правову освіту (вивчення Правил для учнів, Статуту школи, документів про освіту, учнівське самоврядування, адміністративного та кримінального кодексів, інших правових документів), проводить зустріч з правоохоронцями.

3. Міністерство культури:

- залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності; - підбирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей; - організовує проведення загальношкільних свят, вечорів, дискотек, різних конкурсів, відзначення народних традицій; - готує творчі виставки учнів; - встановлює зв'язки з кінотеатрами, клубами, музеями; - вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва; - в кожному класі організовує культурно-масову роботу, залучає учнів до участі в загальношкільних заходах; - організовує в школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час; - оформляє альбоми до пам`ятних дат, традиційних свят в школі ("Літопис класів"); - організовує культпоходи та екскурсії з врахуванням заявок класних колективів.

4. Міністерство спорту та здоров’я:

- пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми); - залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи; - організовує роботу спортивних секцій, груп здоров`я; - проводить спортивні ігри на перервах та після уроків; - організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи; - контролює санітарний стан у школі, класах, дотримання гігієнічного режиму в їдальні, особисту гігієну учнів; - приймає участь у підготовці та проведенні позакласних заходів щодо формування навичок здорового способу життя та культури поведінки; - проводить санітарно-освітню роботу серед учнів (випускає санбюлетні, проводить бесіди, дискусії, анкетування, тематичні вечори).

5. Міністерство праці:

- виховує в учнів бережливе ставлення до шкільного майна; - створює бригади учнів для ремонту меблів та інвентарю на протязі навчального року та в літній період; - організовує чергування на закріплених за класами територіях школи; - проводить рейдперевірки збереження шкільного майна та чергування один раз в місяць; - організовує змагання між класними колективами по збереженню шкільного майна; - веде облік збереження шкільного майна, закріпленого за тим чи іншим класом; - викликає на засідання учнів, які поламали меблі, входить з пропозицією до педагогічної ради або директора школи про прийняття адміністративних заходів до учнів, що проявили недбале ставлення до шкільного майна; - проводить профорієнтаційну роботу в школі, виховує інтерес та повагу до майбутньої професії; - піклується про ветеранів, інвалідів, вдів, пристарілих; - організовує проведення трудових операцій, десантів.

6. Міністерство інформації:

- забезпечує гласність в діяльності органів учнівського самоврядування; - інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі, класі через шкільну газету "ТЕМП"; - розвиває у дітей уміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільної газети; - сприяє підвищенню інтересу учнів до життя школи; - забезпечує інформацією з життя школи (гарячі новини, вітання на замовлення, спортивні новини, інформаційний вісник безпеки житттєдіяльності, музичний калейдоскоп, навколо світу, підсумки роботи); - збирає та обробляє дані, надає інформацію щодо подальшої діяльності органів учнівського самоврядування.

 

2023 Copyright http://vstudio.name Rights Reserved